Nie panikuj – kampania na rzecz zagrożeń terrorystycznych

Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych

To my tworzymy bezpieczeństwo. W kontekście codziennych aspektów życia takich jak praca, zabawa czy wypoczynek ważnym jest abyśmy zwracali uwagę na to, co dzieje się wokół nas.

Zagrożenie bezpieczeństwa

Na co zwracamy uwagę:

 • Dziwne, nietypowe zachowania osób w naszym otoczeniu
 • Przedmioty „porzucone”: reklamówki, torby, pudełka, paczki
 • Samochody pozostawione dłuższy czas w miejscach gromadzenia się większej ilości osób np. w miejscach organizowania imprez masowych i zgromadzeń

Czego nie robimy:

 • Nie ruszmy przedmiotów pozostawionych bez opieki
 • Nie przyjmujemy żadnych pakunków od nieznanych nam osób
 • Nie pozujemy na bohatera, podejmowanie nieprzemyślanych, brawurowych działań może być niebezpieczne zarówno dla nas samych jak i osób postronnych

Jak postępujemy w sytuacji zagrożenia:

 • Powiadamiamy właściwe służby (policję, straż miejską, administratora obiektu)
 • W przypadku akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, stosujemy się do poleceń osób kierujących działaniami
 • Bez paniki opuszczamy zagrożony rejon

Wybrane sytuacje szczególne

Zagrożenie atakiem bombowym

Jak postępować:

Jeżeli masz informację o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że jest to bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, natychmiast przekaż tę informację do najbliższego posterunku policji, straży miejskiej lub administratora obiektu.

Zawiadamiając policję podaj następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot)
 • treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego, numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu, opis miejsca znalezienia przedmiotu i jego wygląd

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby?

 • zabezpieczyć zagrożone miejsce do czasu przybycia policji, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa
 • po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją
 • bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów
 • przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy - być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia
 • nie dotykać podejrzanych przedmiotów
 • pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji
 • po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon
 • po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery)
 • identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji
 • ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem
 • w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) - życie jest ważniejsze

Podłożenie podejrzanego pakunku

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją.

Jak postępować w przypadku podejrzenia jej otrzymania:

 • Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona
 • Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania
 • Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji
 • Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację
 • Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku
 • Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy
 • Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej działaniami

Wtargnięcie napastnika (terrorysty)

Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób.

Jak postępować:

 • Wycisz i uspokój osoby przebywające z Tobą - wszelkie dźwięki wydostające się z pomieszczenia mogą spowodować próbę wejścia napastnika lub przez drzwi czy ścianę
 • Zaopiekuj się osobami, które potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną uwagę na te osoby, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji
 • Poleć bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia
 • Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji – w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji,
 • Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w pomieszczeniu przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu
 • Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony przez napastników
 • Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników
 • Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz
 • Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma
 • Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi
 • W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia