O kampanii

Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych

Terroryzm w obecnej dobie jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa. Ataki terrorystyczne są coraz bardziej spektakularne co wpływa destrukcyjnie na psychikę społeczeństwa i powoduje destabilizację jego struktury. Dlatego też tak istotnym i zasadnym jest w praktyce podejmowanie wszelkiego rodzaju działań ukierunkowanych na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie właściwego reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne.

Terroryzm nie jest, podobnie jak przestępczość zjawiskiem, które uda się całkowicie wyeliminować. Nie można liczyć na to, że nasze działania przyniosą „zwycięstwo w wojnie z terroryzmem” ale z pewnością znacząco utrudnią terrorystom życie, wobec czego warto wdrażać i propagować w społeczeństwie zachowania i procedury, które z jednej strony pomogą właściwie reagować na zagrożenie terrorystyczne a z drugiej zminimalizują częstotliwość występowania zamachów i ograniczą ich negatywne skutki.

Prowadzone w ramach kampanii edukacyjnej NIEPANIKUJ.org działania mają na celu kształtowanie w społeczeństwie umiejętności postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego w ramach promowania znajomości metod sytuacyjnego i społecznego zapobiegania zamachom terrorystycznym poprzez edukację czyli przekazywanie wiedzy na temat postępowania w obliczu zagrożenia terrorystycznego. Pozwoli to w efekcie na podniesienie poziomu świadomości społecznej i zwiększenie zaangażowania społecznego m.in. na płaszczyźnie lokalnej (zwiększenie bezpieczeństwa własnego obywateli i ich otoczenia) oraz uzyskanie pomocy społeczeństwa w tworzeniu systemu walki z terroryzmem.

To społeczeństwo kreuje bezpieczeństwo. Od tego jak zostanie ono przygotowane do przeciwstawiania się zagrożeniom terrorystycznym, zależeć będzie w dużej mierze jego przetrwanie i dalszy rozwój, dlatego tak ważnym jest, na co zwracano już uwagę zwiększenie świadomości społecznej w zakresie właściwego reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne.

Kampania edukacyjna NIEPANIKUJ.org:

 • upowszechnianie wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych zachowań w obliczu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych
 • eliminowanie niebezpiecznych zachowań społecznych w obliczu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych
 • podniesienie świadomości w sferze obywatelskiej
 • kształtowanie właściwych postaw w zakresie prawidłowego reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne w tym podczas podróży, imprez masowych oraz dużych skupisk ludzi
 • przeciwdziałanie występowaniu paniki, promowanie stosowania i respektowania zasad postępowania w razie ataków terrorystycznych.

W projekcjie zaplanowano:

 • opracowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej prowadzonej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, TV) oraz sieci Internet ( w tym w mediach społecznościowych) skierowanej do ogółu społeczeństwa, w tym uczestników podróży zagranicznych oraz imprez masowych i dużych skupisk ludzi
 • organizację debaty publicznej
 • organizację warsztatów dla pracowników oświaty zaangażowanych w edukację z zakresu bezpieczeństwa
 • organizację warsztatów dla uczniów
 • dystrybucję materiałów informacyjnych kampanii przy użyciu nowoczesnych technologii (w tym e-learningu oraz mediów społecznościowych) oraz tradycyjnych metod
 • promocję i reklamę treści projektu w mediach tradycyjnych (prasa, radio, TV) Internecie (w tym media społecznościowe), publicznie (podczas imprez masowych oraz outdoor)

Kampania prowadzona jest w okresie do 31.12.2018 roku.

Organizator kampanii

Stowarzyszenie Polska-Świat

ul. Legionów 30 43-300 Bielsko-Biała Koordynator kampanii: 33 811 76 58